Podávání a vyřizování stížností

Posláním Stodské nemocnice je péče o zdraví Vaše a Vašich blízkých. K tomu využíváme všech svých odborných lékařských a ošetřovatelských znalostí a legislativních možností. Naším cílem je, abyste s léčebným procesem i případným pobytem v nemocnici byli spokojeni. Pokud by tomu tak ani přes naši maximální snahu nebylo, je Vašim právem dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. podat proti postupu při poskytování zdravotnických služeb nebo proti souvisejícím činnostem odůvodněnou stížnost a to níže popsaným způsobem. Úplné znění směrnice Postup při podávání a vyřizování stížností ke stažení níže.

Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

Kdo může podávat stížnost?

Stížnost může podat...

Pokud se neprokáže stěžovatel, bude stížnost považována za anonymní. Anonymní stížnosti se nevyšetřují, ale mohou sloužit jako podklad pro kontrolní či dozorovou činnost, popř. změny.

Jak lze stížnost podat?

Stížnost je možno podat...

         
Ústní podání / telefonicky / osobně
 je vhodné pro vysvětlení okamžitě vzniklé situace. Pokud není věc takto vyřešena, je třeba podat stížnost písemně. Ústně lze dojednat následný postup podání stížnosti.

* Při podání stížnosti písemně osobním doručením potvrdí přijímající na žádost podávajícího na předloženou kopii (stejnopis) stížnosti její přijetí. Pokud požádá podávající osoba o vyhotovení kopie a její potvrzení, pak je její vyhotovení zpoplatněno dle aktuálního ceníku.

**Stížnosti zaslané mailem musí obsahovat zaručený elektronický podpis. Pokud mail zaručený elektronický podpis neobsahuje, je stěžovatel vyzván zaměstnancem pověřením vedením evidence stížností k doplnění, případně zaslání stížnosti jinou formou (poštou, prostřednictvím datové schránky). Pokud tak stěžovatel neučiní, je se stížností nakládáno jako se stížností anonymní.

Za den podání stížnosti se považuje den převzetí stížnosti SN, tj. datum podacího razítka.

Náležitosti písemné stížnosti

Z podané písemné stížnosti musí být patrno...

Anonymní stížnost je vyřizována v souladu s ustanoveními příslušné směrnice, neužijí se pouze ta ustanovení, u nichž to povaha věci nedovolí.

Vyřizování stížnosti

Při vyřizování stížností je postupováno přiměřeně ve smyslu ustanovení Správního řádu.

Lhůta pro vyřízení stížnosti

Stížnost je vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů. Za den podání stížnosti se považuje datum razítka podatelny Stodské nemocnice nebo datum převzetí stížnosti.

Jedná-li se o stížnost, k jejímuž vyřízení je Stodská nemocnice nepříslušná, je povinna ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu. O postoupení stížnosti a prodloužení lhůty je stěžovatel informován (zpravidla písemně, pokud udá emailovou adresu, je možno ji zaslat i elektronicky).

Ke stažení

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.